• نرم افزار مدیریت و اتوماسیون مراکز درمانی و کلینیک ها
 • نرم افزار پذیرش جهت صدور نوبت ، فروش خدمات ، تشکیل پرونده و اعلام نوبت .
 • نرم افزار پزشک جهت مشاهده پرونده بیماران و درج اطلاعات در پرونده ، اعلام نوبت بیماران ، مشاهده کارکرد
 • اعلام نوبت گویا و تصویری : نمایش لیست بیماران در انتظار به همراه اعلام گویا شماره و به صورت تصویری .

پرونده الکترونیکی

اعلام نوبت گویا و تصویری

لیست بیمه

کارتابل پزشک

 • حسابداری اختصاصی کلینیک ،
 • کارت هوشمند پرونده الکترونیکی
 • ارسال پیامک
 • تبادل پیام
 • گزارش کارکرد پزشک
 • صدور فیش نوبت 
 • گزارش بیمه
 •  دیسک بیمه
 • پرونده الکترونیکی بیماران
 • و…