کارت هوشمند آب شیرین

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

کارت الکترونیکی سازمان اتوبوسرانی ارومیه

کارت وفاداری